Meniu Închide

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Dragul nostru pacient!

Dorim sa va aducem la cunostiinta ca din data de 25 mai 2018 se aplica prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare Regulament. Stim cat de importante sunt pentru tine protectia datelor tale cu caracter personal si asigurarea confidentialitatii acestora, in special in domeniul medical; de aceea avem grija sa facem toate eforturile pentru a proteja aceste date si pentru utilizarea lor in conformitate cu legislatia in vigoare.

Date personale inseamnă orice date care pot conduce la identificarea unei persoane fizice, fie direct, fie prin corelare între acestea, ca de exemplu nume, prenume, fotografie, varstă, sex, naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/resedintă, adresă de e-mail, ocupație, venit, cont bancar, orientare politică, religie, semnătură, etc.

 • categorii speciale de date personale inseamnă categoriile de date referitoare la rasă, etnie, date privind starea de sănătate sau conexe activității operatorului în legătură cu pacienții, date despre viața sexuală, codul numeric personal sau un alt cod ori număr având o funcție de identificare cu aplicabilitate generală;
 • prelucrare inseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • persoană vizată inseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate, cu titlu de exemplu: pacienți, rude/însoțitori/împuterniciți ai pacienților;

Cabinetul medical Cardiologie Panduri prelucrează datele dumneavoastră personale în scopuri legitime directe sau conexe activității de prestare a serviciilor medicale și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne sunt impuse. Va asiguram ca procesul de prelucrare a datelor se face intr-o manieră responsabilă, luând în considerare viața privată a persoanei respective și respectând legile privind datele cu caracter personal și confidențialitatea.

 • Colectarea, înregistrarea, păstrarea, vizualizarea datelor în vederea încheierii și executării contractelor de prestări de servicii medicale;
 • Înregistrarea apelurilor telefonice pentru eficientizarea serviciilor medicale. In mod obisnuit, convorbirile prin apelarea numarului 0740140740 nu vor fi inregistrate. Cand aparitia unei situatii cu caracter special o va cere, apelanții vor fi notificați dacă apelul va fi inregistrat.

Convorbirile prin apelarea numarului 0740140740 pot fi inregistrate doar in scopul asigurării calității.

 • Transmiterea datelor personale;
 • Analiza și transmiterea datelor cu caracter personal către terti, precum si catre alte societati, cu care se afla in conditii contractuale, în vederea desfășurării activității prin interacționarea cu angajații, consultanții, contractorii și alte părți terțe salariate sau colaboratoare, furnizorii de prestări servicii, către asiguratori în vederea decontării medici/clinici partenere, spitale, autorităti ale statului precum Casa de Asigurări de Sănătate (în vederea decontării serviciilor), Direcția de Sănătate Publică, etc.

Accesul la baze de date și fișiere ce conțin date personale este permis numai personalului autorizat.

Cabinetul medical Cardiologie Panduri nu comercializează sau vinde date personale. In anumite situații, Cabinetul medical Cardiologie Panduri poate fi obligat de autoritățile guvernamentale sau judiciare să dezvăluie anumite date personale, pentru investigații sau acțiuni in instanță. Cabinetul medical Cardiologie Panduri poate furniza datele dumneavoastra altor societati cu care se afla in relatii contractuale, cum ar fi furnizori de servicii, asiguratori, etc., dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare.

Durata prelucrării datelor:

Stocarea datelor dumneavoastră personale se realizeaza pentru perioade limitate de timp conform prevederilor legale, în funcție de tipul documentului, de modul de arhivare (fizic sau electronic).

 • Legislația aplicabilă
 • Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996,
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
 • ORDIN nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea și organizarea unitătilor și compartimentelor de primire a urgențelor
 • Ordinul nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

De asemenea, acolo unde legislația în vigoare nu prevede termene imperative de stocare a datelor, datele sunt stocate pana la retragerea consimtamantului pacientului.

Transferul datelor către terți:

Cu societatiile care ne sunt Furnizori exista contracte semnate de prelucrare a datelor și/sau confidențialitate prin care se obligă să proceseze datele personale numai in conformitate cu scopurile contractate și să aplice măsuri tehnice și organizatorice de securitate adecvate.

Drepturile dumneavoastră in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:

Va informam ca aveti dreptul de a solicita accesul la datele personale stocate, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, precum si dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, precum si dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere, daca considerati ca drepturile dvs. au fost nerespectate.

Dreptul de a accesa informațiile

Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Dreptul la rectificare

Dacă datele dumneavoastră personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și terții respectivi în acest sens.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. Nu puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă avem obligația legală de a le prelucra dacă este necesar să încheiem un contract cu dumneavoastră.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a ne solicita să restrictionăm utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care:

 • considerați că informațiile sunt inexacte;
 • prelucrăm datele în mod ilegal;

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să ne solicitați să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct dumneavoastră sau unei alte companii. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimtămantul dumneavoastră sau pe baza unui contract încheiat cu dumneavoastră. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la ștergere

Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă:

 • datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimtămantul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • vă retrageți consimtămantul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizeazaîn mod ilegal, sau
 • o reglementare a Uniunii Europene sau a unui membru Uniunii Europene impune ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Dreptul la reclamații

In cazul in care nu sunteți satisfăcut de modul in care au fost oferite serviciile noastre ne puteti scrie la adresa contact@cardiologiepanduri.ro .

Comunicările, interogările, solicitările de a exercita drepturi de informare (de exemplu, accesul la date) sau reclamațiile pot fi adresate in atenția ofițerului pentru protecția datelor, catre adresa contact@cardiologiepanduri.ro sau in format scris catre adresa din Soseaua Panduri, nr.20 B, sector 5, Bucuresti.

In baza noastră de date, păstrăm informații, inclusiv detalii medicale, despre persoane care ne-au comunicat interesul de a participa la studiile clinice, astfel incat să putem să va incadrăm intr-un studiu clinic adecvat care ar putea fi inițiat.

Notificare și Consimțămant

In momentul colectării datelor, Cabinetul medical Cardiologie Panduri va informa persoanele intr-o limbă clară și vizibilă cu privire la modul in care informațiile vor fi utilizate, dezvăluite și transferate; ce opțiuni au in legătură cu modul in care sunt gestionate datele acestora; drepturile de informare pe care le au in temeiul legislației privind confidențialitatea datelor și unde să se adreseze dacă au intrebări sau plangeri. Aceste informări privind confidențialitate sunt adaptate situațiilor specifice de colectare a datelor. Scopul aceste notificari este informarea intr-un format transparent si inteligibil catre toate persoanele cu care societatea intra in contact, așa cum este prevăzut prin numeroase legi privind confidențialitatea datelor.

In multe situații, Cabinetul medical Cardiologie Panduri va solicita consimțămantul persoanelor fizice pentru a colecta, utiliza și dezvălui datele acestora in conformitate cu informarea relevantă privind confidențialitatea. Cu toate acestea, in anumite cazuri permise de lege, in special in cazul in care obținerea consimțămntului implică un efort disproporționat, atunci cand prelucrarea intenționată a datelor este in interesul legitim, iar riscurile de confidențialitate sunt scăzute, Cabinetul medical Cardiologie Panduri va proceda la procesarea datelor personale fără consimțămant.

PRELUCRAREA DATELOR PACIENTILOR

Stimate pacient,

Prin apelarea la serviciile afisate pe site-ul nostru va informam ca vor fi prelucrate informatii personale, inclusiv detalii private privind datele de contact, nume, prenume, varstă, sex, naționalitate, adresă de domiciliu/resedintă, adresă de e-mail, ocupație, semnătură, etc.

Dupa inscrierea in evidentele noastre, Cabinetul medical Cardiologie Panduri prelucreaza informatii privind pacientii in limita prevazuta de lege. In conformitate cu legislatia in vigoare, va informam ca aveti dreptul de a solicita accesul la datele personale stocate, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, precum si dreptul de a va retrage consimtamântul în orice moment, precum si dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere, daca considerati ca drepturile dvs. au fost nerespectate. Aveti toate drepturile asupra datelor dvs. cu caracter personal, precum: dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii sau dreptul la portabilitatea datelor.

Aceste date sunt colectate si prelucrate in cadrul proceselor de activitate medicala desfasurate in cabinet.